Presentació

Rius en família pretén impulsar l’educació ambiental i la sensibilització en la conservació dels ecosistemes fluvials a través del voluntariat en família.

Aquest projecte ha estat impulsat per dues entitats, l’Associació Hàbitats i l’Associació Mediambiental la Sínia i s’ha pogut dur a terme gràcies al suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

L’abast territorial del projecte és tota Catalunya, donat que la participació és oberta al conjunt de la població i els materials i continguts del projecte estan disponibles públicament.

Ara bé, les actuacions es realitzaran a la conca del Gaià (Tarragona) i la conca del Besòs (Barcelona). Aquest espais s’han escollit en base a criteris socials i ambientals i són àmbit d’actuació d’aquestes dues entitats i compten amb realitats ambientals molt diferents.

En primer lloc, perquè s’ha detectat l’existència de demanda per part del públic familiar a participar en activitats o projectes relacionats amb el medi i l’entorn natural; en segon lloc perquè són espais on s’hi desenvolupen estratègies de custòdia del territori; en tercer lloc perquè són espais de gran valor ecològic i representatius dels ecosistemes fluvials mediterranis; en quart lloc perquè presenten característiques ambientals i socials que els fan específics i alhora complementaris.

D’aquesta manera, els resultats obtinguts, fruït d’aquesta prova pilot, podran extrapolar-se al conjunt de Catalunya i ser incorporats a l’estratègia de voluntariat en família que estan duent a terme les dues entitats sòcies per als propers anys.

El projecte s’adreça al públic familiar, entès en el sentit més ampli. Així, es contempla la presència d’infants, adults i persones grans. Per tant, es tindrà especialment en compte el caire intergeneracional de les activitats i s’adaptaran als diferents col•lectius o entitats que participin.

Així doncs, el projecte té com a objectius principals:

  • Afavorir actituds cíviques i de respecte vers l’entorn fluvial emprant estratègies d’educació ambiental adreçades a les famílies.
  • Promoure el compromís de les famílies amb el medi fluvial, tot fomentant el voluntariat i la participació en la conservació i millora d’aquests espais.
  • Conservar i millorar els espais fluvials de els conques dels rius Gaià i Besòs a través d’estratègies de custòdia del territori adaptades al públic familiar.
  • Sensibilitzar el conjunt de la societat, i especialment les famílies, sobre la importància de conservar els ecosistemes fluvials i els seus valors i serveis ambientals pel benestar de les persones.
Resclosa de la Riera de Gaià. Riu Gaià. Fotografia de: Jordi Brú

Resclosa de la Riera de Gaià. Riu Gaià. Fotografia de: Jordi Brú

La Riera de martinet. Riu Congost. Fotografia de :Victoria Gracia

La Riera de martinet. Riu Congost. Fotografia de :Victoria Gracia

projecte_bigues

Bigues. Riu Tenes. Fotografia de l’Associació Hàbitats.